מרפסות

פיקוח בניה מול עיריות

nitsan כללי

פיקוח בניה מול עיריות – הצעד הראשון בתחילת הפרויקט שלכם.

פיקוח בניה מול עיריות – הצעד הראשון בתחילת הפרויקט שלכם.

פיקוח בניה עיריית
פיקוח בניה עיריית

פרויקט הבניה שלכם מתחיל בצעד אחד, והוא קבלת היתר בניה מהעירייה בשטחה ממוקם הפרויקט שלך. צעד אחד, אמרנו? אכן. אך הוא מורכב בהגשת מסמכים רבים, תקשורת עם גופים ביורוקרטיים מסורבלים ואנשי מקצוע שונים. פיקוח בניה מול עיריות זה הצד שלנו במסע.

פרויקט הבניה שלכם מתחיל בצעד אחד, והוא קבלת היתר בניה מהעירייה בשטחה ממוקם הפרויקט שלך. צעד אחד, אמרנו? אכן. אך הוא מורכב בהגשת מסמכים רבים, תקשורת עם גופים ביורוקרטיים מסורבלים ואנשי מקצוע שונים. פיקוח בניה מול עיריות זה הצד שלנו במסע.


לאילו עבודות נדרש היתר בניה?

היתר בניה הוא רישיון אשר מוענק על ידי רשות הרישוי או הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ובכפוף לזכויות הבניה אשר נקבעו בתכנית החלה במקום.

חוק זה קובע מהן העבודות אשר דורשות קבלת היתר בניה :

 1. הקמת בנין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
 2. כל תוספת לבניין קיים, כולל סגירת מרפסת וקירוי מרפסת קיימת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה וחלון חיצוני.
 3. כל שינוי בקירות החיצוניים של הבניין.
 4. בשינוי פנימי אשר משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף.
 5. התווית דרך, סלילת דרך וסגירת דרך.
 6. חפירה ומילוי אשר משנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה.
 7. הנחת תשתיות או קירות תומכים.
 8. הקמה או העמדה של מבנה זמני.
 9. העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים.
 10. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה

לאילו עבודות נדרש היתר בניה?

היתר בניה הוא רישיון אשר מוענק על ידי רשות הרישוי או הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ובכפוף לזכויות הבניה אשר נקבעו בתכנית החלה במקום.

חוק זה קובע מהן העבודות אשר דורשות קבלת היתר בניה :

 1. הקמת בנין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
 2. כל תוספת לבניין קיים, כולל סגירת מרפסת וקירוי מרפסת קיימת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה וחלון חיצוני.
 3. כל שינוי בקירות החיצוניים של הבניין.
 4. בשינוי פנימי אשר משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף.
 5. התווית דרך, סלילת דרך וסגירת דרך.
 6. חפירה ומילוי אשר משנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה.
 7. הנחת תשתיות או קירות תומכים.
 8. הקמה או העמדה של מבנה זמני.
 9. העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים.
 10. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה

השלבים לקבלת היתר בניה

פיקוח בניה עיריית
בקשה למידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

את הבקשה למידע יש להגיש על גבי טופס תקנות תכנון ובנייה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992 בצירוף מפה מצבית בקנה מידה של 1:250. בחלק מהמקרים אין חובה להגיש מפה מצבית אלא מספיק להגיש תרשים מתאר.
בטופס בקשת המידע יש למלא את הנתונים הבאים :
1. תיאור הקרקע
2. פרטים אישיים של מבקש הבקשה
3. סוג העבודה או השימוש הרצויים
4. פירוט העבודה או השימוש הרצויים
5. תיאור המבנה הקיים (במקרה של תוספת בנייה)
6. שאלות נוספות לגבי נושאים שאינם מפורטים בטופס
לאחר קבלת המידע הרלבנטי, אתם יכולים להגיש בקשה להיתר בניה.

הגשת בקשה להיתר בניה

את הבקשה צריך לערוך אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין, בהתאם למורכבות הפרויקט. כחלק מהליך הגשת הבקשה יש לשלם את הפיקדון הנדרש ולהגיש את הבקשה בחמישה העתקים, כולל הנספחים הבאים:
1. מפת מדידה מעודכנת לשישה חודשים אחרונים, או מפה טופוגרפית במקרה בו שיפוע הקרקע הוא מעל 10 אחוזים.
2. מפת איתור העבודה אשר כוללת מצב קיים ומצב מתוכנן על רקע מפת המדידה, כולל מרחקים מותרים לבנייה מגבולות המגרש.
3. תכנון הבניין המבוקש בכל המפלסים, חזיתות וחתכים בקנה מידה 1:100.
4. חישוב שטחים, כולל תרשים ובו פירוט שטחי הבנייה המבוקשים.
5. אישור הוכחת בעלות בנכס.

דיון בבקשה להיתר

הוועדה המקומית תדון בבקשה להיתר ותחליט אם לאשר את הבקשה או לדחות אותה. באפשרות הוועדה להתנות מתן היתר בדרישות נוספות ו/או לדרוש אישורים של רשויות וגופים חיצוניים כתנאי למתן ההיתר, כגון אישור משרד הבריאות, אישור רשות הכבאות, אישור רשות התעופה האזרחית, אישור משרד העבודה ואישור מורשה נגישות.
השלמת דרישות לקראת קבלת היתר

הוועדה המקומית תשלח למבקש הודעה על החלטתה ועל הדרישות שיש להשלים. לאחר שהשלים את דרישות הועדה ושילם את האגרות וההיטלים, תפיק הוועדה היתר בנייה שתוקפו הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו.

הגשת ערר

במקרה בו דחתה הוועדה את הבקשה להיתר בנייה, ניתן להגיש ערעור בפני ועדת ערר, בשבעה עותקים וכן כמספר המשיבים בתיק, ולצרף אליו את פרטי התכנית או הבקשה שלגביה ניתנה ההחלטה, פרטי ההחלטה שעליה מוגש הערר והעתק של הודעת הוועדה על ההחלטה, פרטי המשיבים, נימוקי הערר ועיקר הראיות שהעורר מבקש להציג בפני ועדת הערר.

דיון בוועדת ערר

מזכיר ועדת הערר ישלח למבקש אישור בכתב על קבלת הבקשה, כולל תאריך הגשה ומספר תיק ערר. המזכיר ישלח, בנוסף, העתק של הערר לכל אחד מהנדרשים להשיב לערר. זימון לדיון ישלח לפחות שבעה ימים לפני מועד הדיון. לאחר קבלת כל התשובות, תדון הוועדה בבקשה בנוכחות הצדדים הנוגעים בדבר, ותעביר את החלטתה לכל הצדדים.

יש מעל
0
פעילויות מול הרשויות שנסגרו בעזרתינו
אחריות מלאה על העבודה

צרו קשר

טלפון במשרד: 073-7969738
אימייל: effective.co.il@gmail.com
שעות פעילות:
ימים א-ה 8:00-19:00
יום ו -8:00-13:00