מפקח בניה

ממונה בטיחות

nitsan כללי

ממונה בטיחות – כל מה שצריך לדעת

ממונה בטיחות – כל מה שצריך לדעת

ממונה בטיחות בבנין

אם אתם עוסקים בתחום הבניה ומעסיקים בו זמנית מאה עובדים ומעלה, בין אם ישירות ובין אם באמצעות קבלני משנה, הרי שאתם מחויבים על פי חוק בהעסקת ממונה בטיחות. מהו תפקידו של ממונה בטיחות, מהי הכשרתו ומהם תפקידיו ? הכל במאמר ממונה בטיחות.

אם אתם עוסקים בתחום הבניה ומעסיקים בו זמנית מאה עובדים ומעלה, בין אם ישירות ובין אם באמצעות קבלני משנה, הרי שאתם מחויבים על פי חוק בהעסקת ממונה בטיחות. מהו תפקידו של ממונה בטיחות, מהי הכשרתו ומהם תפקידיו ? כל מה שצריך לדעת על ממונה בטיחות.

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו) חובת מינוי ממונה על הבטיחות חלה על כל חברה המעסיקה למעלה מחמישים עובדים, וכן כל מבצע בניה אשר מעסיק, בעצמו או באמצעות קבלי משנה, 100 עובדים ומעלה באתרי הבניה בו זמנית.
המשמעות של תקנות אלה היא שאם אתה עוסק בתחום הבניה ויש תחתיך מאה עובדים (ומעלה) אשר עובדים בו זמנית באתרי הבניה שלך, אתה מחויב להעסיק ממונה בטיחות. חובה זאת תקפה בין אם העובדים הינם עובדים ישירים שלך או מועסקים על ידי קבלני משנה.
ממונה הבטיחות הוא איש מקצוע בכיר אשר עבר קורס ממונים על הבטיחות וכן השתלמות ענפית בתחום עיסוקו. בנוסף עליו להחזיק אישור כשירות תקף מטעם מפקח עבודה ראשי, ולחדש אותו מדי שלוש שנים. כדי לחדש את אישור הכשירות שלו מדי שלוש שנים, נדרש ממונה הבטיחות לעבור 8 ימי השתלמות בשנה, ובסך הכל 24 ימי השתלמות מדי שלוש שנים.
החוק מגדיר את תפקידו של ממונה הבטיחות "לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני הבטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול בכל הקשור לבטיחות, לגהות, להנדסת אנוש ולבטיחות תעסוקתית של העובדים בכל מקום עבודה".

מהי הכשרתו של ממונה בטיחות?

ממונה בטיחות הוא בעל תואר אקדמי במדעי הטבע, מדעי הטכנולוגיה, מדעי ההנדסה והדומים להם, בעל ניסיון מקצועי מעשי של שנתיים בתחום בו למד, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על הבטיחות וקיבל אישור כשירות ממפקח עבודה ראשי. אם הוא אינו אוחז בתואר אקדמי אלא סיים לימודי טכנאי או הנדסאי, עליו להיות בעל שלוש שנות ניסיון מקצועי מעשי טרם יוכל ללמוד קורס ממונים על הבטיחות. ניתן להתקבל לקורס ממונים על הבטיחות גם במקרה שלמועמד יש השכלה שוות ערך לנדרש כתנאי הקבלה לקורס + שלוש שנות ניסיון מעשי בתחום והוא קיבל אישור חריג ממפקח עבודה ראשי. כל המועמדים לקורס חייבים לעבור ראיון בפני ועדת קבלה מטעם משרד התמ"ת ו – המוסד לבטיחות ולגיהות.
קורס ממונים על הבטיחות הוא בן כשלוש מאות ושלושים שעות למידה, אשר כוללות מאתיים ותשעים שעות למידה רגילה, וארבעים שעות פרויקט גמר. הלימודים כוללים את דרישות החוק והתקנות השונות בתחום הבטיחות והגהות בעבודה, בטיחות וגיהות בעבודה תעשייתית, בטיחות בעבודה עם מכונות בענפי המתכת העץ ועוד, בטיחות בעבודות בניה, עבודות בגובה והגנה מפני נפילות, בטיחות בעבודה עם חשמל והגנה מפני התחשמלות, בטיחות וגהות בעבודות כימיות, בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים והובלתם, כיבוי ובטיחות אש, לימודי תנאים סביבתיים בעבודה, לימודי הגורם האנושי בעבודה, לימודי ארגונומיה, תכנון והעברת הדרכות בטיחות, סקירת סיכונים וכתיבת תכנית בטיחות, הכרות עם המוסדות הישראליים אשר עוסקים בבטיחות ובפיקוח, שימושי מחשב וכן תקנים, אמצעים ושיטות לארגון וניהול הבטיחות והגהות. בתום הקורס עובר הממונה המיועד ועדת בחינה מטעם משרד התמ"ת, ואם עבר אותה בהצלחה הוא מקבל תעודת הסמכה ואישור כשירות מטעם מפקח העבודה הראשי. אישור הכשירות תקף לשלוש שנים, וכדי לחדש את תוקפו יש להשתתף בשמונה ימי השתלמות בשנה, אשר קיבלו את אישורו של מפקח עבודה ראשי.

בטיחות באתר הבניה
בטיחות העובדים

האם כל ממונה בטיחות הוא ממונה בטיחות בבניה?

התשובה היא שלילית. על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו- 1996, ממונה בטיחות אשר עובד באחד מענפי התעסוקה אשר מצוינים בנספח לתקנות הבטיחות בעבודה, חייב לעבור השתלמות ענפית. ענף הבניה נכלל בנספח זה ולכן בנוסף לכל הדרישות המקדימות המפורטות, מעבר בהצלחה של קורס ממונים על הבטיחות ואישור כשירות ממפקח עבודה ראשי, ממונה בטיחות בענף הבניה נדרש לעבור השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית. רק לאחר שהשלים את הכשרתו כממונה בטיחות, יכול ממונה הבטיחות לפנות להשתלמות הענפית בענף הבניה. השתלמות זאת אורכת כ 130 שעות והיא כוללת את תקנות הבטיחות והתקנים הישראלים בעבודות בניה, את החקיקה, התקינה והתקנות הישראלים הכלליים, ואת הסיכונים ואת התנאים המיוחדים בבטיחות בענף הבניה. ההשתלמות כוללת גם בטיחות וגהות בבניה, בטיחות בעבודה עם מכונות ייעודיות לענף הבניה, עגורנים ועגורנאים, עבודה על גגות מסוכנים, תאונות עבודה אופייניות בענף הבניה והבניה ההנדסית, כיצד להכין תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה, חוק תכנון ובניה ועוד.

מהם תפקידיו של ממונה בטיחות?

התקנות מונות מספר רב של תפקידים של ממונה הבטיחות. תקצר היריעה מלפרט כאן את כל תפקידיו של ממונה בטיחות ואנו נציין את המרכזיים שבהם.

 • איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ויידוע המעביד.
 • בניית ויישום תכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
 • וידוא כי תנאי הבטיחות במקום העבודה, במתקנים, בציוד וכיוצא באלו עונים על דרישות החוק, ואם לא, עליו לדרוש מההנהלה להתאימם לדרישות החוק.
 • וידוא כי ההנהלה נוקטת בכל האמצעים הנדרשים כדי להפחית את הסיכונים במקום העבודה.
 • ביצוע סקר סיכונים במקום העבודה, ממנו ייגזרו נהלי הבטיחות.
 • פיקוח וביקורת על תקינות ציוד המגן האישי של העובדים, כלי העבודה והתקני הבטיחות.
 • עדכון המעסיק וההנהלה על כל חריגה מהוראות הבטיחות על ידי העובדים.
 • וידוא קיום הוראות הבטיחות על ידי העובדים.
 • חקירת תאונות עבודה, העלאת הממצאים על הכתב והצעת פעולות וצעדים אשר ימנעו תאונות דומות.
 • וידוא תיקון ליקויי בטיחות ועדכון נהלים בהתאם.
 • עדכון והדרכת העובדים בנוגע לחקירת תאונות עבודה ומניעת תאונות חוזרות.
 • קביעת הסדרים אשר מבטיחים קיום תנאי בטיחות מתאימים בעת עבודה עם קבלני משנה.

האם ממונה בטיחות יכול לעבוד כמדריך לבטיחות?

כל מדריך מוסמך לבטיחות הוא ממונה בטיחות, אך לא כל ממונה בטיחות הוא מדריך מוסמך לבטיחות. על מנת לעבוד כמדריך לבטיחות, על ממונה הבטיחות לעבור הסמכה נוספת : קורס מדריך מוסמך לבטיחות. אישור לעבודה כמדריך מוסמך לבטיחות ניתן לקבל רק לאחר סיום הקורס וצבירת וותק של שנתיים בעבודה כממונה בטיחות. לאחר קבלת האישור רשאי המדריך המוסמך לבטיחות להעביר הדרכות בטיחות לעובדים.

האם ממונה בטיחות יכול לעבוד כמדריך בטיחות לעבודה בגובה?

עבודה בגובה היא כל מקום עבודה בו עובד עלול ליפול מגובה של שני מטרים ומעלה. נפילות מגובה רב מהוות את אחד הגורמים המרכזיים לתאונות עבודה קשות ואף קטלניות בתחום הבניה. בשל כך מחויבים כל העובדים בגבהים לעבור קורס עבודה בגובה אשר מעניק להם אישור לעבודה בגבהים.

את קורס העבודה בגובה מלמדים מדריכי בטיחות לעבודה בגובה. מדריך בטיחות לעבודה בגובה הוא ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף, אשר צבר שתי שנות ניסיון בעבודה כממונה בטיחות, ועבר קורס מדריכי בטיחות לעבודה בגובה, או לחילופין, מנהל עבודה או עובד בעל ניסיון של לפחות שנתיים בעבודות בגובה ובשימוש בציוד אישי. לאחר סיום בהצלחה של קורס מדריכי בטיחות לעבודה בגובה יכול מדריך הבטיחות ללמד את קורס עבודה בגובה לפועלים באתרי בנייה, מנופאים, וכל מי שעובד בגבהים.

לסיכום

ממונה בטיחות הינו עובד בכיר בעל הכשרה ארוכה הכוללת תואר אקדמאי במדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה, או תואר הנדסאי או טכנאי בתחומים אלה, אשר צבר ותק של שנתיים או שלוש שנים (בהתאמה) בעבודתו, הוכשר כממונה בטיחות והוא אוחז באישור כשירות תקף. ממונה בטיחות בבניה הוא ממונה בטיחות אשר עבר השתלמות ייעודית לענף הבניה. ממונה הבטיחות אוחז בתפקיד משמעותי ורב אחריות ולכן הכשרתו ארוכה ודורשת השתלמויות מרובות מדי שנה. תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לייעץ למעסיק, להתוות דרכי עבודה ולפקח על קיומן בקרב המנהלים והעובדים, על מנת לשמור על הבטיחות והגיהות במקום העבודה.

כל מי שעוסק בענף הבניה ומעסיק מאה עובדים ומעלה, בין אם ישירות או דרך קבלני משנה, מחויב בהעסקת ממונה בטיחות בבניה. ממונה בטיחות בבניה יכול לעבור הכשרות נוספות רלבנטיות לענף הבניה, ביניהן הכשרה כמדריך לעבודה בגובה, תפקיד שגם הוא חיוני למעסיקים בתחום הבניין, במידה ועבודות הבניין בהם הם עוסקים כוללות גם עבודה בגובה.

בין סל השירותים המקצועיים של חברת Effective אנו מציעים ללקוחותינו שירותי ממונה בטיחות בבניה. ממוני הבטיחות בצוות המקצועי שלנו עברו את כל ההכשרות וההדרכות הנדרשות והם בעלי אישור כשירות בתוקף.